Сейсмологический каталог (сеть телесейсмических станций)


Сейсмологический каталог (сеть телесейсмических станций)
[2013] => 13d053sb.txt
R U S S I A N A C A D E M Y O F S C I E N C E
Geophysical Survey
(Obninsk)

Seismological Catalogue
May 21-31 , 2013

------------------------------------------------------------
NN Day Origin_time Latitude Longitude h MPSP MPLP MS
dd hh:mm:ss.s (degrees) (degrees) km
------------------------------------------------------------

1867 21 0: 1: 5.3 52.43 N 160.35 E 59 4.9
Off east coast of Kamchatka
1868 21 1: 4:18.5 39.58 N 144.44 E 40 4.8
Off east coast of Honshu, Japan
1869 21 1:40:16.8 43.20 N 146.33 E 68 4.2
Kuril Islands
1870 21 1:55: 8.7 52.46 N 160.40 E 59 5.9 5.7
Off east coast of Kamchatka
Felt (II-III) at Petropavlovsk-Kamchatskiy.
1871 21 2: 2:40.6 52.15 N 160.77 E 57 5.3
Off east coast of Kamchatka
1872 21 2: 9:39.1 52.17 N 160.90 E 46 3.9
Off east coast of Kamchatka
1873 21 2:14:43.8 52.06 N 160.42 E 43 4.4
Off east coast of Kamchatka
1874 21 2:33:50.3 21.90 N 143.07 E 290 5.1
Mariana Islands region
1875 21 2:38:31.2 52.12 N 160.79 E 39 4.6
Off east coast of Kamchatka
1876 21 3: 5:53.4 52.33 N 160.32 E 57 6.0 5.9
Off east coast of Kamchatka
Felt (II-III) at Petropavlovsk-Kamchatskiy.
1877 21 3: 8:19.4 52.26 N 160.32 E 59 6.1 5.7
Off east coast of Kamchatka
Felt (III-IV) at Petropavlovsk-Kamchatskiy,
(II) at Severo-Kuril'sk.
1878 21 3: 9:49.9 52.31 N 160.23 E 57 5.7
Off east coast of Kamchatka
1879 21 3:19:36.5 52.31 N 160.35 E 53 4.8
Off east coast of Kamchatka
1880 21 3:32:43.9 52.34 N 160.71 E 48 4.1
Off east coast of Kamchatka
1881 21 3:43:11.5 52.29 N 160.38 E 50 5.3
Off east coast of Kamchatka
1882 21 3:47:16.5 52.25 N 160.42 E 48 5.3
Off east coast of Kamchatka
1883 21 4: 4:10.2 52.45 N 160.54 E 54 5.0
Off east coast of Kamchatka
1884 21 4:24: 8.0 52.26 N 160.38 E 52 5.6 5.8
Off east coast of Kamchatka
Felt (II) at Petropavlovsk-Kamchatskiy.
1885 21 4:28:35.5 52.34 N 160.67 E 47 4.8
Off east coast of Kamchatka
1886 21 4:44:23.9 52.33 N 160.33 E 52 4.9
Off east coast of Kamchatka
1887 21 4:59:37.7 52.26 N 159.98 E 58 5.7 5.9
Off east coast of Kamchatka
Felt (II-III) at Petropavlovsk-Kamchatskiy.
1888 21 5:43:20.7 52.19 N 160.07 E 60 6.1 6.1
Off east coast of Kamchatka
Felt (IV-V) at Petropavlovsk-Kamchatskiy,
(II) at Severo-Kuril'sk.
1889 21 5:48:28.8 52.42 N 160.54 E 58 5.4
Off east coast of Kamchatka
1890 21 6: 3:37.0 52.23 N 160.30 E 51 5.0
Off east coast of Kamchatka
1891 21 6: 7:51.5 52.24 N 160.04 E 58 5.1
Off east coast of Kamchatka
1892 21 6:17:30.5 52.13 N 160.78 E 37 4.0
Off east coast of Kamchatka
1893 21 6:20:15.5 52.39 N 160.29 E 55 4.9
Off east coast of Kamchatka
1894 21 6:57: 0.6 52.12 N 160.52 E 42 4.3
Off east coast of Kamchatka
1895 21 7: 2:25.1 52.30 N 160.02 E 58 5.6 4.7
Off east coast of Kamchatka
1896 21 7: 6:48.4 52.27 N 160.12 E 56 4.9
Off east coast of Kamchatka
1897 21 7:28:32.1 52.16 N 160.11 E 49 3.9
Off east coast of Kamchatka
1898 21 7:41:18.6 52.17 N 160.11 E 45 4.5
Off east coast of Kamchatka
1899 21 7:47:37.5 52.19 N 160.69 E 43 4.5
Off east coast of Kamchatka
1900 21 7:50:24.5 52.31 N 160.86 E 46 4.7
Off east coast of Kamchatka
1901 21 8: 3:34.3 52.13 N 160.25 E 57 4.5
Off east coast of Kamchatka
1902 21 8:15:15.4 52.31 N 160.43 E 56 5.1
Off east coast of Kamchatka
1903 21 8:25:56.1 23.65 N 123.77 E 31 5.8 6.1 5.1
Southwestern Ryukyu Isl., Japan
1904 21 10: 0: 2.8 52.43 N 160.45 E 52 5.1 4.2
Off east coast of Kamchatka
1905 21 10:21: 0.1 52.22 N 160.62 E 45 5.3 4.5
Off east coast of Kamchatka
1906 21 11:12:28.5 52.27 N 160.03 E 56 4.5
Off east coast of Kamchatka
1907 21 11:25:52.2 36.83 N 139.38 E 33 4.5
Eastern Honshu, Japan
1908 21 12:20:17.2 52.34 N 160.71 E 49 4.6
Off east coast of Kamchatka
1909 21 12:39:31.2 52.29 N 160.56 E 50 5.0 4.5
Off east coast of Kamchatka
1910 21 12:51:55.6 45.36 S 76.48 W 33 5.4 5.2
Off coast of Southern Chile
1911 21 13: 0:21.3 52.24 N 160.46 E 46 4.0
Off east coast of Kamchatka
1912 21 13:23:16.9 52.19 N 160.38 E 50 4.9 3.9
Off east coast of Kamchatka
1913 21 13:27:48.7 15.12 S 71.39 W 109 5.1
Southern Peru
1914 21 13:32:43.1 52.20 N 160.47 E 55 4.5
Off east coast of Kamchatka
1915 21 13:36:47.0 52.40 N 159.86 E 63 4.8
Off east coast of Kamchatka
1916 21 14:51:18.2 52.40 N 160.67 E 49 5.5 5.2
Off east coast of Kamchatka
1917 21 14:51:47.4 45.16 N 142.88 E 282 5.1
Hokkaido, Japan region
1918 21 15:40:57.3 52.28 N 160.56 E 44 4.6
Off east coast of Kamchatka
1919 21 15:53:23.7 52.46 N 160.69 E 51 4.8
Off east coast of Kamchatka
1920 21 16:24:46.1 52.42 N 160.71 E 47 4.5
Off east coast of Kamchatka
1921 21 17:13:33.0 52.34 N 160.63 E 48 4.6
Off east coast of Kamchatka
1922 21 17:15:47.6 52.34 N 160.89 E 24 4.8
Off east coast of Kamchatka
1923 21 17:42:17.6 52.23 N 160.20 E 53 5.2 4.9
Off east coast of Kamchatka
1924 21 18: 1:53.6 52.27 N 160.42 E 51 4.9
Off east coast of Kamchatka
1925 21 18:51:56.3 6.42 S 154.53 E 33 4.9
Solomon Islands
1926 21 18:53:22.1 51.98 N 160.52 E 50 3.9
Off east coast of Kamchatka
1927 21 19:37:41.5 52.21 N 160.15 E 54 5.2 4.6
Off east coast of Kamchatka
Felt (II) at Petropavlovsk-Kamchatskiy.
1928 21 23: 2:44.0 13.61 S 72.47 W 85 5.7 4.9
Central Peru
1929 21 23:26:46.1 52.28 N 160.59 E 46 4.7
Off east coast of Kamchatka
1930 21 23:38:47.7 26.76 N 57.98 E 20 4.6
Southern Iran
1931 21 23:39: 7.6 52.36 N 160.49 E 53 4.2
Off east coast of Kamchatka
1932 22 3:29:52.6 45.93 N 151.48 E 64 4.3
Kuril Islands
1933 22 5:35:24.6 50.11 N 87.56 E 17 4.1
Southwestern Siberia, Russia
1934 22 5:42:21.6 52.18 N 160.54 E 52 4.0
Off east coast of Kamchatka
1935 22 6:36:38.4 52.90 N 159.91 E 59 5.2 4.3
Off east coast of Kamchatka
1936 22 11:35:21.0 30.39 S 177.69 W 33 5.1
Kermadec Islands, New Zealand
1937 22 12:55:45.3 45.83 N 146.92 E 38 4.0
Kuril Islands
1938 22 13:48:55.7 52.36 N 160.70 E 45 4.7 4.2
Off east coast of Kamchatka
1939 22 14:29: 4.4 41.22 N 45.66 E 23 3.9
Eastern Caucasus
1940 22 16:55:59.4 52.39 N 160.84 E 41 4.6
Off east coast of Kamchatka
1941 22 20: 8:23.7 52.26 N 160.22 E 54 5.0 4.3
Off east coast of Kamchatka
1942 22 20:48:14.9 52.21 N 160.30 E 54 4.6
Off east coast of Kamchatka
1943 22 20:55:14.1 52.26 N 160.23 E 54 4.8
Off east coast of Kamchatka
1944 22 22: 7:18.0 52.46 N 160.73 E 51 4.4 3.5
Off east coast of Kamchatka
1945 22 23:55:49.6 38.45 N 74.08 E 122 4.2
Tajikistan-Xinjiang border reg.
1946 23 1:30: 4.8 25.31 N 124.33 E 109 4.7
Northeast of Taiwan
1947 23 2:33:18.3 52.26 N 160.62 E 43 4.6
Off east coast of Kamchatka
1948 23 3:55:24.9 52.27 N 160.43 E 54 4.6 3.8
Off east coast of Kamchatka
1949 23 4: 0:39.2 34.37 N 25.05 E 33 5.0
Crete, Greece
1950 23 9:41:31.0 52.33 N 160.85 E 40 4.4
Off east coast of Kamchatka
1951 23 9:57:42.9 52.44 N 160.92 E 48 4.7
Off east coast of Kamchatka
1952 23 10:47: 1.6 52.37 N 160.59 E 51 4.7
Off east coast of Kamchatka
1953 23 10:47:32.7 38.65 N 142.14 E 33 4.6
Near east coast of Honshu, Japan
1954 23 14: 9: 4.4 38.74 N 20.55 E 9 5.0 4.2
Greece
1955 23 17:19: 3.5 22.91 S 177.32 W 171 6.7 6.9 7.0
South of Fiji Islands
Fault plane solution: P-wave C8, D47
NP1: STK 140 , DP 12 , SLIP -149 .
NP2: STK 20 , DP 84 , SLIP -79 .
T PL 38 , AZM 100 ; N PL 11 , AZM 198 ;
P PL 50 , AZM 301 .
1956 23 20: 3: 7.3 36.59 N 3.44 E 20 4.4
Northern Algeria
1957 23 21: 7:42.2 20.49 S 175.83 W 121 5.7 5.2
Tonga Islands
1958 23 21:15:56.2 20.51 S 175.84 W 138 5.0
Tonga Islands
1959 23 22:44:55.7 27.19 N 53.56 E 22 5.2 4.3
Southern Iran
1960 23 23:33:52.8 5.15 S 151.82 E 63 5.0
New Britain region, P.N.G.
1961 24 1:10: 1.7 54.34 S 158.94 E 14 5.6 5.0
Macquarie Island region
1962 24 3:16:57.2 52.21 N 160.68 E 43 4.7
Off east coast of Kamchatka
1963 24 3:22:29.1 36.58 N 70.97 E 175 4.2
Hindu Kush region, Afghanistan
1964 24 3:47: 7.3 40.20 N 121.05 W 10 5.8 6.3 5.6
Northern California
1965 24 5: 9:49.1 45.31 N 149.86 E 105 4.8
Kuril Islands
1966 24 5:44:48.3 54.81 N 153.54 E 617 7.7 7.5
Sea of Okhotsk
Fault plane solution: P-wave C122, D107
NP1: STK 124 , DP 16 , SLIP -156 .
NP2: STK 11 , DP 84 , SLIP -76 .
T PL 37 , AZM 88 ; N PL 14 , AZM 189 ;
P PL 49 , AZM 297 .
Felt (V-VI) at Petropavlovsk-Kamchatskiy,
Severo-Kuril'sk, (V) at Kronoki, (IV-V) at Apacha,
Elizovo, Termal'nyy, Paratunka, Vilyuchinsk,
Krutoberegovo, (IV) at Ust'-Bol'sheretsk, Ganaly,
Mil'kovo, Razdol'nyy, Pauzhetka, Nikol'skoye,
Tymovskoye, Magadan, (III-IV) at Vulkannyy, Kozyrevsk,
Klyuchi, Uglegorsk, (III) at Malokuril'skoye, Kholmsk,
(II-III) at Yuzhno-Sakhalinsk, Aniva, Okha, Moskal'vo,
Tungor, Pil'vo, Uglezavodsk, Kuril'sk, Kitovyy, Reydovo,
Gornyy, Goryachiye Klyuchi, Khabarovsk, Blagoveschensk,
Krasnoyarsk, Novosibirsk, Tomsk, Kemerovo, Kazan',
(II) at Yuzhno-Kuril'sk, Zeya, Nyvrovo, Nogliki, Susuman,
Talaya, Moskva, Sankt-Peterburg, Nizhniy Novgorod,
Samara, Kaluga.
1967 24 6: 3: 4.2 52.53 N 154.16 E 587 4.8
Northwest of Kuril Islands
1968 24 6:25:18.2 54.37 N 153.16 E 633 4.4
Sea of Okhotsk
1969 24 6:35:22.1 54.39 N 153.31 E 620 4.7
Sea of Okhotsk
1970 24 6:41: 3.1 54.15 N 154.20 E 643 4.0
Sea of Okhotsk
1971 24 7: 7:12.1 54.62 N 153.49 E 626 4.6
Sea of Okhotsk
1972 24 7:14:20.9 54.13 N 153.60 E 634 3.9
Sea of Okhotsk
1973 24 7:32: 3.2 54.77 N 154.26 E 644 4.4
Sea of Okhotsk
1974 24 7:41: 0.8 54.52 N 153.27 E 621 4.2
Sea of Okhotsk
1975 24 7:48:10.2 52.37 N 160.62 E 47 5.0
Off east coast of Kamchatka
1976 24 7:49:45.1 53.36 N 154.45 E 527 4.4
Sea of Okhotsk
1977 24 8: 0: 8.4 54.10 N 154.05 E 673 4.0
Sea of Okhotsk
1978 24 8: 1:45.4 49.35 N 155.71 E 55 4.1
Kuril Islands
1979 24 8:28: 7.9 54.41 N 155.04 E 672 4.0
Kamchatka Peninsula, Russia
1980 24 8:33:15.4 37.78 N 141.61 E 43 5.5
Near east coast of Honshu, Japan
1981 24 8:43:35.4 54.08 N 153.51 E 642 4.0
Sea of Okhotsk
1982 24 8:45:41.7 54.37 N 153.19 E 587 4.0
Sea of Okhotsk
1983 24 9: 5:20.8 52.80 N 154.15 E 540 4.0
Northwest of Kuril Islands
1984 24 10: 8:48.9 52.52 N 152.71 E 497 4.1
Northwest of Kuril Islands
1985 24 11:10:47.9 24.34 S 175.04 W 10 6.0 5.9 5.6
South of Tonga Islands
1986 24 12:34:59.3 54.46 N 153.31 E 622 4.0
Sea of Okhotsk
1987 24 13:49:45.2 54.53 N 152.86 E 606 4.0
Sea of Okhotsk
1988 24 14:33:23.4 54.11 N 153.46 E 632 4.2
Sea of Okhotsk
1989 24 14:56:30.5 52.17 N 151.56 E 630 6.7 6.9
Sea of Okhotsk
Fault plane solution: P-wave C31, D89
NP1: STK 227 , DP 32 , SLIP -88 .
NP2: STK 44 , DP 58 , SLIP -91 .
T PL 13 , AZM 135 ; N PL 1 , AZM 45 ;
P PL 77 , AZM 310 .
1990 24 17:15:45.4 53.76 N 154.23 E 658 4.0
Sea of Okhotsk
1991 24 17:52:27.9 12.34 S 14.83 W 10 5.4
Southern Mid-Atlantic Ridge
1992 24 18:32: 0.3 42.64 N 85.82 E 37 4.1
Northern Xinjiang, China
1993 24 22:18:31.9 40.90 N 69.16 E 19 5.5 5.7 5.2
Tajikistan
1994 24 22:38:40.2 52.11 N 160.77 E 42 4.6
Off east coast of Kamchatka
1995 24 23: 9: 6.2 52.36 N 160.33 E 51 5.4 4.6
Off east coast of Kamchatka
Felt (II) at Petropavlovsk-Kamchatskiy.
1996 24 23:34:22.9 49.26 N 156.35 E 31 4.0
Kuril Islands
1997 25 0:19:34.1 54.48 N 153.36 E 628 4.3
Sea of Okhotsk
1998 25 1: 4:27.9 16.70 S 69.59 W 165 5.4
Peru-Bolivia border region
1999 25 2:26:13.1 49.63 N 156.20 E 72 4.9
Kuril Islands
Felt (II) at Severo-Kuril'sk.
2000 25 5:35:35.8 52.17 N 160.81 E 38 4.6
Off east coast of Kamchatka
2001 25 6: 1:20.1 44.35 N 148.10 E 67 4.6
Kuril Islands
2002 25 6:19:19.9 47.03 N 142.48 E 2 4.1
Sakhalin, Russia
Felt (II-III) at Aniva, Yuzhno-Sakhalinsk,
Troitskoye, Sanatornyy.
2003 25 8:29:29.3 66.29 N 149.39 W 10 4.5
Northern Alaska
2004 25 10:32:54.9 7.44 S 127.90 E 112 5.6 4.4
Banda Sea
2005 25 11:35:46.6 42.33 N 43.06 E 7 3.6
Western Caucasus
2006 25 12:42: 5.9 42.60 N 145.17 E 74 4.2
Hokkaido, Japan region
2007 25 15:35:34.8 51.45 N 96.15 E 10 3.9
Southwestern Siberia, Russia
2008 25 21:41: 3.9 53.62 N 153.51 E 548 4.2
Sea of Okhotsk
2009 26 6: 8:15.0 39.95 N 67.40 E 24 6.3 6.6 5.9
Southeastern Uzbekistan
MO 2.1E18 n.m, Mw 6.2 (OBN)
Fault plane solution: P-wave C231, D11
NP1: STK 196 , DP 37 , SLIP 55 .
NP2: STK 57 , DP 60 , SLIP 114 .
T PL 66 , AZM 12 ; N PL 20 , AZM 225 ;
P PL 12 , AZM 130 .
Felt (V) at Dzhizak, Samarkand, (IV) at Tashkent,
Almalyk, (III-IV) at Taraz, Shymkent,
(III) at Gazli, (II) at Andizhan.
2010 26 8: 3:21.2 35.98 S 99.97 W 10 5.1
Southeast of Easter Island
2011 26 8:41:53.3 53.40 N 154.22 E 534 4.0
Sea of Okhotsk
2012 26 12:40:59.2 54.82 N 153.17 E 611 4.1
Sea of Okhotsk
2013 26 16: 0:53.3 36.71 N 5.23 E 10 5.2 4.1
Northern Algeria
2014 26 19:18:19.7 52.17 N 160.50 E 50 4.2
Off east coast of Kamchatka
2015 26 23:39:21.4 40.96 N 73.84 E 32 4.2
Kyrgyzstan
2016 27 0: 6:12.3 9.10 S 107.64 E 25 5.4
South of Java, Indonesia
2017 27 3:36:28.9 14.63 N 53.80 E 10 5.4 5.2
Owen Fracture Zone region
2018 27 3:50:55.5 55.51 N 134.94 W 14 4.7 4.2
Southeastern Alaska
2019 27 8: 8:48.0 54.28 N 167.35 E 53 4.5
Komandorsky Islands region
2020 27 9:16:35.0 39.23 N 141.73 E 95 4.6
Eastern Honshu, Japan
2021 27 9:41:12.3 9.44 N 82.68 W 10 5.7 5.3
Panama-Costa Rica border region
2022 27 11:29:27.6 3.50 S 152.45 E 461 5.3
New Ireland region, P.N.G.
2023 27 17:13:28.4 52.17 N 160.61 E 44 4.9
Off east coast of Kamchatka
2024 27 20:22: 2.7 52.18 N 160.18 E 57 5.6 5.4
Off east coast of Kamchatka
Felt (II) at Petropavlovsk-Kamchatskiy.
2025 27 20:43:50.5 52.12 N 160.44 E 51 4.5
Off east coast of Kamchatka
2026 27 22: 2:39.2 52.35 N 161.12 E 39 4.8
Off east coast of Kamchatka
2027 28 0: 9:51.6 43.20 N 41.57 E 7 5.3 4.6
Western Caucasus
MO 2.1E17 n.m, Mw 5.5 (TLY)
Fault plane solution: P-wave C24, D28
NP1: STK 324 , DP 35 , SLIP 150 .
NP2: STK 80 , DP 73 , SLIP 59 .
T PL 52 , AZM 315 ; N PL 29 , AZM 90 ;
P PL 22 , AZM 193 .
Felt (III-IV) at Sochi, (II) at Sukhumi, Kutaisi.
2028 28 0:40:31.0 51.97 N 160.54 E 43 4.3
Off east coast of Kamchatka
2029 28 8:45:51.4 21.40 S 177.89 W 397 5.1
Fiji Islands region
2030 28 8:58:38.0 54.26 N 153.38 E 632 4.5
Sea of Okhotsk
2031 28 12:51: 6.0 44.90 N 40.84 E 11 4.2
Western Caucasus
Felt (II-III) at Novokubansk.
2032 28 16:25:32.7 53.31 N 159.84 E 89 5.2
Near east coast of Kamchatka
Felt (II-III) at Petropavlovsk-Kamchatskiy.
2033 28 19:24:24.1 34.12 N 140.74 E 44 5.2 4.6
Near east coast of Honshu, Japan
2034 28 19:24:32.6 52.18 N 160.37 E 46 5.1 4.3
Off east coast of Kamchatka
Felt (II) at Petropavlovsk-Kamchatskiy.
2035 28 19:37:13.2 52.24 N 160.29 E 50 5.0 4.1
Off east coast of Kamchatka
2036 28 22:14: 9.0 41.58 N 49.96 E 8 4.2
Caspian Sea
2037 29 3:22:20.8 42.87 N 145.52 E 54 4.1
Hokkaido, Japan region
2038 29 4:35:18.2 4.78 S 102.35 E 33 5.3
Southern Sumatera, Indonesia
2039 29 6:59:40.8 36.39 N 71.00 E 204 4.1
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
2040 29 10:58: 4.7 50.51 N 157.73 E 45 4.2
Kuril Islands
2041 29 14: 1:19.9 28.10 N 62.62 E 33 4.6
Southwestern Pakistan
2042 29 14:38: 1.2 34.43 N 119.85 W 10 5.1
Southern California
2043 29 14:47:32.2 46.96 S 33.51 E 10 5.4
Prince Edward Islands region
2044 29 18:21:50.8 55.37 N 163.04 E 67 4.9
Off east coast of Kamchatka
2045 30 2:24:17.3 17.71 N 120.80 E 33 5.6 4.8
Luzon, Philippines
2046 30 6:54:25.2 52.39 N 161.00 E 34 4.1
Off east coast of Kamchatka
2047 30 18:37: 1.7 3.68 S 99.44 E 33 5.6 4.7
Southwest of Sumatera, Indonesia
2048 30 19:15:30.5 26.70 N 57.89 E 25 4.6
Southern Iran
2049 30 19:24:34.6 43.06 N 46.14 E 88 3.8
Eastern Caucasus
2050 31 0: 8: 6.9 52.19 N 160.68 E 48 4.0
Off east coast of Kamchatka
2051 31 1:46: 2.2 39.95 N 143.51 E 33 5.2 4.9
Off east coast of Honshu, Japan
2052 31 2:44:25.9 36.62 N 71.06 E 207 4.3
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
2053 31 5:20: 5.3 26.67 N 57.87 E 33 4.8
Southern Iran
2054 31 8:42:22.8 42.98 N 45.62 E 12 4.0
Eastern Caucasus
2055 31 11:11: 7.0 6.52 S 122.11 W 10 5.3
South Pacific Ocean
2056 31 13: 6:48.6 20.32 S 169.10 E 33 5.2 4.7
Vanuatu Islands
2057 31 13:25:52.3 28.29 S 178.57 W 249 5.4
Kermadec Islands region
2058 31 22:21:52.2 21.67 N 143.04 E 300 4.4
Mariana Islands region
------------------------------------------------------------Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2023